RSS VOP. VOP. VOP. VOP. VOP.

Current offer of our real estate office can be found on the portal AReality.sk. The service Moja Realitka is brought to you by AReality.sk - the largest offer of real estate properties in Slovakia.

VOP.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

        poskytovania realitných služieb spoločnosťou IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o.

 

(ďalej len „VOP“)

 

 

1.   Spoločnosť IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o., so sídlom Laténska 45, 851 10 Bratislava,  IČO: 43 770 223, kancelária: Gogoľova 18, 851 01 Bratislava, je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odiel: Sro, Vložka č. 48529/B (ďalej len „IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o.“ alebo „Spoločnosť“) a jej hlavným predmetom podnikania je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť).

 

2.   Tieto VOP spoločnosti IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o. pri výkone realitnej činnosti sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi  realitnej kancelárie  a tretími osobami – záujemcami a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú v konkrétnom obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené.

 

3.   Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť IMMO REAL ESTATE, spol. s r.o.  poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní alebo ústnej dohody obidvoch zmluvných strán.

 

4.   Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Spoločnosťou a jej zmluvnými partnermi, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.

 

5.   Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa toho či je účastníkom zmluvného vzťahu spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt.

 

6.   Spoločnosť zabezpečuje metodické, materiálne, finančné aj personálne vedenie a usmerňovanie všetkých realitných maklérov, vrátane vzdelávania a hodnotenia realitných maklérov.

 

7.   Spoločnosť  poskytuje realitné  služby svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) na základe exkluzívnych (výhradných) alebo neexkluzívnych (nevýhradných) zmlúv o sprostredkovaní.   

 

8.   V exkluzívnej (výhradnej) zmluva o sprostredkovaní sa klient zaväzuje, že po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou, nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby (záujemcov) za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby (záujemcu), alebo nájmu alebo podnájmu predmetnej nehnuteľnosti. Klient sa zaväzuje, že neuzavrie s tretími osobami (záujemcami), s ktorými mu Spoločnosť navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti alebo nájmu alebo podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti Spoločnosti  a ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti Spoločnosti a ani neuzavrie sprostredkovateľskú alebo žiadnu obdobnú zmluvu so žiadnou inou fyzickou alebo právnickou osobou. Ak klient poruší tento svoj zmluvný záväzok zaväzuje sa zaplatiť Spoločnosti zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny.

 

9.   Na základe sprostredkovateľskej zmluvy Spoločnosť poskytuje klientom služby v tomto rozsahu: 

- obhliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny alebo výšky nájomného;

 

- reklama nehnuteľnosti na webovej stránke Spoločnosti a médiách podľa  

  výberu Spoločnosti;

 

- zabezpečenie výpisu z listu vlastníctva a kópie z katastrálnej mapy;

 

- obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami o nehnuteľnosť;

 

- spísanie dohody o zložení peňažnej zálohy na kúpu nehnuteľnosti  s budúcim

   kupujúcim a prevzatie peňažnej zálohy;

 

- zorganizovanie rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu

  predzmluvných a zmluvných vzťahov;

 

- spísanie zmluvnej dokumentácie pri nakladaní s nehnuteľnosťou ako je najmä

   zmluva o budúcej kúpnej zmluve, zmluva o zložení peňažnej zálohy na kúpu

   nehnuteľnosti,  zmluva o budúcej nájomnej zmluve, kúpna zmluva, nájomná

   zmluva, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností;

 

- zorganizovanie podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia

  legalizácie podpisov;

 

- podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra

  nehnuteľností;

 

- protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti.

 

10. Spoločnosti za poskytovanie realitných služieb patrí odmena. Odmena môže byť dojednaná v zmluve paušálnou sumou alebo percentom z kúpnej ceny. Nárok na odmenu vzniká Spoločnosti  okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou osobou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom sprostredkovateľskej zmluvy uzavretej medzi klientom a Spoločnosťou. Nárok na odmenu Spoločnosti vznikne aj vtedy, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy došlo po skončení platnosti sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej medzi klientom a Spoločnosťou, ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy došlo v priamej súvislosti s činnosťou Spoločnosti. V odmene sú zahrnuté služby poskytnuté klientovi Spoločnosťou, ktoré sú presne špecifikované v dohode uzavretej medzi klientom a Spoločnosťou v každom konkrétnom obchodnom prípade. V odmene nie sú obvykle zahrnuté najmä správne poplatky za výpisy z listov vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy,  geometrické plány, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, znalecké odmeny, ktoré si hradí klient alebo záujemca a ktoré sú špecifikované v dohode uzavretej medzi klientom a záujemcom a Spoločnosťou.

 

11. Klient dáva výslovný súhlas, aby Spoločnosť prevzala od záujemcu o kúpu nehnuteľnosti peňažnú zálohovú platbu. Klient súhlasí, aby si Spoločnosť odmenu, na ktorú jej vznikol nárok, započítala vo svoj prospech zo zloženej peňažnej zálohy, ktorú zložil záujemca o kúpu nehnuteľnosti na účet Spoločnosti.

 

12. Spoločnosť nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb – záujemcov z uzavretých predzmluvných a zmluvných vzťahov. Spoločnosť nezodpovedá  tretím osobám za vzniknutú škodu, ak klient uviedol nepravdivé informácie o stave nehnuteľnosti. Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla klientovi alebo tretím osobám (záujemcom) tým, že klient alebo tretie osoby (záujemca) poskytli Spoločnosti akékoľvek neúplné alebo nepravdivé údaje. 

 

13. Spoločnosť zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila zavineným porušením svojich povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou.

 

14. Klient je oprávnený písomne reklamovať poskytnuté realitné služby a doručiť ich na adresu kancelárie Spoločnosti na Gogoľovej ulici č. 18 v Bratislave. Spoločnosť je povinná   reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť klientovi v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa kedy bola reklamácia doručená Spoločnosti. Reklamácie týkajúce sa akéhokoľvek peňažného záväzku klienta voči Spoločnosti nemajú odkladný účinok; klient je povinný uhradiť Spoločnosti všetky peňažné záväzky, ktoré voči nej má. Ak ide o vadu poskytnutej realitnej služby, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená; Spoločnosť je povinná vadu poskytnutej realitnej služby bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu poskytnutej realitnej služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má klient právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady poskytnutej realitnej služby, ak však dôjde k opätovnému vyskytnutiu sa vady po jej odstránení alebo dôjde k väčšiemu počtu vád. Ak ide o iné neodstrániteľné vady poskytnutej realitnej služby, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.

 

15. Ak klient bude v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči Spoločnosti, Spoločnosť je oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy a to za každý aj začatý deň omeškania so splnením si zmluvného záväzku.

 

16. Spoločnosť pri výkone svojej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Spoločnosť je prevádzkovateľom Informačného systému Realitná činnosť.  Účelom spracúvania osobných údajov klientov a záujemcov (dotknutých fyzických osôb) je plnenie predzmluvných a zmluvných vzťahov pri výkone činnosti realitnej kancelárie. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností Spoločnosti.

 

17.  Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti z uzatvorených obchodných vzťahov na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

 

18. V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, a to saj čiastočne, nebude to mať vplyv na ostatné ustanovenia VOP. Spoločnosť v tomto prípade nahradí neplatné, neúčinné, nevymáhateľné ustanovenie takými platnými, účinnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré budú zachovávať hospodársky a právny účel a zmysel napadnutého ustanovenia.

 

19. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2015.

 

  

JUDr. Marta Ferienčíková